تبلیغات
چند کلمه حرف حساب!!! در باب دین... - نظر انیشتین در مورد اسلام
دوشنبه 16 فروردین 1389

نظر انیشتین در مورد اسلام

• نوشته شده توسط: ساعی حق جو

این متن مستقیما  از  منبع:www.al-mobin.com/    گدفته شده و صحت  ان به عهده  وبلاگ  ما  نیست
‫ﺁﻟﺒﺮت اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ(ﻓﻮت ۱۹۵۵ م) در رﺳﺎﻟﻪ ی ﭘﺎﻳﺎنی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد با ﻋﻨﻮان: "دی ارﮐﻠﺮونیگ"‬ ‫1954 – ‪ "Die Erklarung - von: Albert Einstein‬ﻳﻌﻨﻲ:"بیانیه"‬ ‫ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۵۴ ﺁن را در امرﻳﮑﺎ و به ﺁﻟﻤﺎنی نوشته اﺳﺖ- اﺳﻼم را بر تمامی ادﻳﺎن ﺟﻬان ترﺟﻴﺢ میده و ﺁن را ﮐﺎملترﻳﻦ ومعقوﻟﺘﺮﻳﻦ دﻳﻦ می داند. اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ هﻤﺎن نامه نگاری محرمانه اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ با ﺁﻳﺖ اﷲ ‫اﻟﻌﻈﻤﻲ بروجردی اﺳﺖ ﮐﻪ توسط مترجمین ‫برﮔﺰﻳﺪﻩ ی شاﻩ اﻳﺮان محرمانه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ‬ ‫"نظریه ی نسبت" ﺧﻮد را با ﺁﻳﺎتی ا  ﻗﺮﺁن ﮐﺮﻳﻢ و اﺣﺎدﻳﺜﻲ از (نهج ‫اﻟﺒﻼﻏﻪ) و بیش از هﻤﻪ (بحار الانوار) ﻋلامه مجلسی که از عربی به ‫انگلیسی توﺳﻂ ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی (ﻓﻮت۱۳۷۱ش) و...ترجمه و تحت نظر ‫ﺁﻳﺖ اﷲ بروجردی شرح می شده( تطبیق دادﻩ و نوشته ﮐﻪ هیچ جا در هیچ مدهبی ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﺮ مغزی ﻳﺎﻓﺖ نمی شود و تنها اﻳﻦ مذهب شیعه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺁن نظریه ی ﭘﻴﭽﻴدﻩ ی"نسبیت"‬ ‫را اراﺋﻪ دادﻩ وﻟﻲ اﮐﺜﺮ دانشمندان نفهمسده اند. از آنجمله ﺣﺪﻳﺜﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼمه ی مجلسی در مورد‬ معراج ﺟﺴﻤﺎنی رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( نقل می کند ﮐﻪ: هنگام برﺧﺎﺳﺘﻦ از زمین دامن ﻳﺎ ﭘﺎی مبارک پیامبر‫ به ﻇﺮف ﺁبی می خورد و ﺁن ﻇﺮف واژﮔﻮن می ﺸﻮد. اما ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ پیامبر اﮐﺮم (ص) از معراج ﺟﺴﻤﺎنی باز می گردند مشاهده می کنند ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬشت اﻳﻦ هﻤﻪ زمان هﻨﻮز ﺁب ﺁن ﻇﺮف در ﺣﺎل رﻳﺨﺘﻦ روی‬
‫زمین اﺳﺖ ...اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ را از ﮔﺮانبهاترین بیانات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن شیعه در زمینه ی "نسبیت ‫زمان" دانسته و شرح ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ مفصلی بر ﺁن می نویسد...هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ "معاد ﺟﺴﻤﺎنی"‬ ‫را از راﻩ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ اثبات می کند (ﻋﻼوﻩ بر ﻗﺎنون ﺳﻮم نیوتون=ﻋﻤﻞ وﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ). او ﻓﺮمول رﻳﺎﺿﻲ‬ معاد ﺟﺴﻤﺎنی را ﻋﮑﺲ ﻓﺮمول معروف "نسبیت ماده و انرژی" می داند:

‫‪M = E :C2 << M.C2 = E
‬‬
‫ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺣﺘﻲ بدن ما تبدیل به انرژی شده باشد دوبارهﻋﻴﻨﺎ" به ماده تبدیل شده و زنده ﺧﻮاهد شد.
بطور ﺧﻼﺻﻪ: او می گوید: هر موﺟﻮدی دارای ﺣﻴﻄﻪ و مرز ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ (ﺣﻴﺰ ‫وﺟﻮدی) ﮐﻪ امکان ندارد با موﺟﻮد ﻳﺎ وﺟﻮد دﻳﮕﺮی اتحاد ﻳﺎ وﺣﺪت داشته ﻳﺎ بیابد...در رابطه با "ﻋﻘﻞ" ‫نیز با ﮐﻤﺎل شگفتی - اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ نظریه ی اﺧﺒﺎرﻳﻮن شیعه را (ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را نسبی می دانند و در ﺣﺮﻳﻢ شرع‬  ‫و دﻳﻦ ﺁن را بکار نمی برند) ﺻﺤﻴﺢ دانسته و می گوید: ﺣﻖ با اﺧﺒﺎری هﺎی شما  اﺳﺖ وهﻨﻮز زود اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫مردم اﻳﻦ را بفهمند.. در ادامه نیز ﻓﺮمول رﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺻﻲ برای "ﻋﻘﻞ نظری بشر" اراﺋﻪ دادﻩ و‬ ‫"نسبیت" ﺁن را اثبات می کند... .‬

اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب هﻤﻮارﻩ از ﺁﻳﺖ اﷲ بروچردی با اﺣﺘﺮام و به ﻟﻔﻆ"بروجردی بزرگ" ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ و‬ از شادروان ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﺴﺎبی نیز بارها ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ با ﻟﻔﻆ"ﺣﺴﺎبی ﻋﺰﻳﺰ"........... .
۳۰۰۰۰۰۰ دﻻر‬ ‫بهای ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ توسط ﭘﺮوﻓﺴﻮر ابراهیم ﻡﻬﺪوی (مقیم ﻟﻨﺪن) با ﮐﻤﮏ ﻳﮑﻲ از اﻋﻀﺎء شرکت ‫اتومبیل" بنز" از ﻳﮏ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﻓﺮوش ﻳﻬﻮدی بوده و دﺳﺘﺨﻂ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ در تمامی ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﮐﺘﺎبچه توسط ‫ﺧﻄﺸﻨﺎﺳﻲ راﻳﺎنه ای ﭼﮏ شده و تاﻳﻴﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ او اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ را به دﺳﺖ ﺧﻮد نوشته اﺳﺖ...هم اﮐﻨﻮن‬ ‫اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ارزشمند در ﺣﺎل ترچمه از ﺁﻟﻤﺎنی به ﭘﺎرﺳﻲ - نوسط دﮐﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ مهدوی (برادر دﮐتر ‫ابراهیم مهدوی) می باشد.
اﺻﻞ نسخه ی اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﮐﻨﻮن ﺟﻬﺖ مساﺋﻞ امنیتی به ‫ﺻﻨﺪوق امانات ﺳﺮی ﻟﻨﺪن - بخش امانات ﭘﺮوﻓﺴﻮر ابراهیم مهدوی - ﺳﭙﺮدﻩ شده و نگهداری می شود...‬
‫نویسنده ﺧﺒﺮ: اﺳﮑﻨﺪر ﺟﻬﺎنگیری
منبع ﺧﺒﺮ: ﺻﻨﺪوق امانات ﺳﺮﯼ ﻟﻨﺪن - بخش امانات ﭘﺮوﻓﺴﻮر ابراهیم مهدوی‬


نظرات() buy tadalafil no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 21 و 11 دقیقه و 49 ثانیه

Info nicely considered..
cialis online cialis for sale in europa acheter du cialis a geneve cialis generic availability cialis 30 day sample cialis uk generic for cialis online cialis generic cialis at the pharmacy when will generic cialis be available
buy viagra now
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 17 و 42 دقیقه و 57 ثانیه

Thanks, I appreciate this.
canada drugs online canadian prescriptions online serc 24 mg drugs for sale online northwest pharmacies in canada canadian pharmacies that are legit order canadian prescriptions online best canadian pharmacies online canadian pharmacies that are legit cialis from canada cialis canadian pharmacy
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 14 و 36 دقیقه و 12 ثانیه

You actually revealed it well!
overnight cialis tadalafil generic cialis pro cialis wir preise cialis for sale south africa cialis ahumada il cialis quanto costa buying cialis on internet cialis generico lilly cialis 5 mg schweiz cialis efficacit
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 23 و 22 دقیقه و 02 ثانیه

Regards. A lot of data!

cialis online when can i take another cialis cialis pills boards viagra vs cialis cialis prices interactions for cialis pastillas cialis y alcoho cialis prices in england trusted tabled cialis softabs cialis 5 mg funziona
purchase of viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 10 و 32 دقیقه و 47 ثانیه

Fine knowledge. Many thanks.
how to order viagra pills buy viagra without buy viagra discount buy viagra online canadian pharmacy buy viagra cheap uk viagra cheap uk order cheap viagra where can i purchase viagra online sildenafil or viagra sildenafil price uk
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 17 و 49 دقیقه و 17 ثانیه

Nicely put, With thanks.
generic cialis generic for cialis buy name brand cialis on line cialis 5mg cialis 5mg billiger canadian cialis achat cialis en europe pastillas cialis y alcoho cialis 20mg prix en pharmacie usa cialis online
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 21 و 54 دقیقه و 12 ثانیه

Really tons of fantastic facts!
cialis alternative click here to buy cialis bulk cialis cialis generico milano buy cialis uk no prescription cialis rezeptfrei sterreich dose size of cialis cialis arginine interactio cialis side effects cialis 20 mg effectiveness
Viagra or viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 08 و 15 دقیقه و 46 ثانیه

Thanks! I appreciate this!
how to buy cheap viagra generic viagra pharmacy sildenafil or viagra sildenafil pharmacy buy viagra soft tabs buy viagra online no prescription buy viagra cheap prices buy viagra for women how to get viagra with prescription cheapest viagra online
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 17 و 34 دقیقه و 13 ثانیه

Thanks! An abundance of stuff!

generic for cialis look here cialis order on line cialis italia gratis side effects of cialis enter site very cheap cialis we recommend cialis best buy buy name brand cialis on line low cost cialis 20mg cialis 5mg prix cialis canadian drugs
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 22 و 19 دقیقه و 52 ثانیه

Thanks. Very good stuff!
cialis generico online 200 cialis coupon generic cialis 20mg uk we recommend cheapest cialis cipla cialis online cialis pills in singapore tadalafil 10 mg warnings for cialis warnings for cialis generic cialis
Cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 ساعت 17 و 25 دقیقه و 29 ثانیه

Lovely write ups. Thanks.
deutschland cialis online interactions for cialis cialis australian price cialis generico lilly generic cialis at walmart buy generic cialis american pharmacy cialis viagra vs cialis vs levitra price cialis per pill cialis from canada
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 15 و 58 دقیقه و 39 ثانیه
Every weekend i used to go to see this web site, for the reason that
i wish for enjoyment, for the reason that this this site conations in fact pleasant funny data too.
Alejandra
جمعه 22 اردیبهشت 1396 ساعت 03 و 48 دقیقه و 10 ثانیه
Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog
and wanted to say that I have truly loved browsing your blog posts.
In any case I'll be subscribing on your rss feed and I am hoping you write once
more soon!
پنجشنبه 20 خرداد 1395 ساعت 01 و 30 دقیقه و 10 ثانیه
عزیزم انشتین همه خدا گرا بود و عقیده آسئتیسم و اسپینوزا بود این خزعبلات رو نمیتونی به انشتین نسبت بدی
مریم
شنبه 2 آبان 1394 ساعت 13 و 37 دقیقه و 59 ثانیه
خالی بندی دیگه در چه حد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر